Prajeme Vám úspešný nový rok 2019.

Predajňa s ergonomickým nábytkom

phone  Potrebujete poradiť? 0905 641 085 (Po - Pi: 09:00 - 17:00)

Reklamácie

Rady ako predísť nepríjemnostiam pri riešení reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia reklamačného poriadku uvedeného v Obchodných podmienkach v bode číslo 8.

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotový s prepravcom škodový zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nieje možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nieje v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
- primeraným znížením kúpnej ceny
- náhradným dodaním tovaru
- odstúpením od zmluvy

Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne výrobca alebo dovozca a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Na vybavenie reklamácie má predajca 30 dní.  Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Upozornenie

Pokiaľ prevzaté tovar odovzdal zákazník bez pôvodného obalu alebo náhradného balenia, spoločnosť VV MIX s.r.o. nepreberá zodpovednosť za prípadne poškodenie zariadenia počas prepravy k predajcovi.

Pokiaľ sa u výrobcu, alebo dovozcu prejaví mechanické poškodenie alebo iné poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka, výrobca, alebo dovozca, respektíve spoločnosť VV MIX s.r.o. si môže nárokovať od zákazníka úhradu za diagnostiku a/alebo prepravu zariadenia z a do miesta opravy výrobcu, alebo dovozcu, prípadne iné náhrady spojené s reklamáciou.

Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané v kategórii VÝPREDAJ, či so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
1. Pošlite e-mail (alebo list) kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo (pokiaľ ním daný výrobok je označený), číslo predajného dokladu, kópiu záručného listu a popis závady výrobku.
2. Do 48 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe, alebo iný postup doporučený  predajcom .

Odoslanie reklamácie

* Vaše meno:
* Váš e-mail:
Telefón:
* Variabilný symbol (číslo objednávky):
* Popis reklamácie:
Opíšte text z obrázku